Algemene Voorwaarden

Algemeen Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een fysiotherapeut van Onder de Knie en zijn opdrachtgever voor behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke of rechtspersonen, of hun wettelijke vertegenwoordigers die de fysiotherapeut raadplegen. Behandeling gaat uitsluitend via afspraak vooraf.

Verhindering Afspraken worden in rekening gebracht. Afspraken kunnen worden afgezegd, dit dient persoonlijk, via de telefoon of via e-mail te worden gedaan. Alleen als een afspraak minimaal 24 uur van te voren is afgezegd, wordt deze niet in rekening gebracht.

Tarieven Onder de Knie hanteert de tarieven zoals deze op de website van de praktijk (www.onderdekniespecialist.nl) en in de praktijk zijn vermeld.

Declaraties Onder de Knie heeft geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Onder de Knie biedt de factuur bij u aan, telkens in de eerste week na de maand dat de behandeling(en) heeft plaats gevonden. De rekening dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

U kunt de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Indien u aanvullend verzekerd bent, krijgt u vaak een deel vergoed. Hoeveel u vergoed krijgt is afhankelijk van de verzekeraar en het type polis dat u heeft afgesloten. Raadpleeg u zorgverzekeraar om te bepalen hoeveel u vergoed krijgt.

Betaling Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn van 14 dagen, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever niet betaalt, zullen alle kosten die verband houden met de inning van deze kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden ook verstaan de kosten van incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Incasso De fysiotherapeut is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

Verschuldigdheid Bij verschil van mening over de te betalen diensten, zijn de administratieve gegevens van de fysiotherapeut bindend, tenzij het tegendeel bewijsbaar is.

Aansprakelijkheid Het advies van de fysiotherapeut is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. Onder de Knie sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de fysiotherapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de fysiotherapeut.

Klachten Bespreek uw probleem eerst met de fysiotherapeut. Misschien komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een goede oplossing. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, te bereiken op 033-4672900 (maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur) of via klachtenregeling@kngf.nl.